Blog

Business Intelligence

Dá vám do kontextu všechna fakta a ukáže jednu pravdu napříč firmou.

Datio Software
Optimalizace - uvodni img

Co je business intelligence (BI)

Business Intelligence, známé také jako BI, je soubor technologií, nástrojů a procesů, které umožňují organizacím sbírat, analyzovat a transformovat data do smysluplných informací. Tyto informace jsou pak využívány k podpoře rozhodovacích procesů a strategickému plánování. BI zahrnuje vše od jednoduchých reportů a dashboardů po komplexní analýzy dat, které mohou odhalit skryté vzorce a trendy.

Význam BI v moderním podnikání

V dnešním rychle se měnícím světě je schopnost efektivně pracovat s daty klíčová pro úspěch jakékoliv organizace. Business Intelligence pomáhá firmám získat konkurenční výhodu tím, že jim umožňuje:

 • Lépe pochopit své zákazníky a jejich potřeby.
 • Optimalizovat interní procesy a zvyšovat efektivitu.
 • Přijímat informovaná rozhodnutí na základě reálných dat, nikoliv intuice.
 • Rychleji reagovat na změny na trhu a předvídat budoucí vývoj.

Historie a vývoj BI

Historie Business Intelligence sahá až do 60. let 20. století, kdy se začaly objevovat první systémy pro podporu rozhodování. Tyto systémy byly zprvu velmi jednoduché a zaměřovaly se na základní analýzy dat. S rozvojem informačních technologií a nárůstem objemu dostupných dat se však BI postupně vyvíjelo.

V 80. letech se začaly objevovat sofistikovanější nástroje pro analýzu dat, jako jsou datové sklady a OLAP (Online Analytical Processing). Tyto technologie umožnily firmám provádět složitější a detailnější analýzy. V 90. letech a na počátku 21. století se BI stalo standardní součástí podnikových informačních systémů a začaly vznikat specializované softwarové řešení.

Dnes je Business Intelligence nedílnou součástí digitální transformace firem. Moderní BI nástroje využívají pokročilé technologie, jako je umělá inteligence a strojové učení, které umožňují ještě rychlejší a přesnější analýzy. Navíc se stále více prosazují mobilní BI a cloudová řešení, která zajišťují dostupnost dat a analytických nástrojů kdykoliv a odkudkoliv.

V následujících kapitolách se podíváme podrobněji na jednotlivé komponenty BI, jak je implementovat v organizaci a jaké přínosy může BI firmám přinést.

Datově řízeným firmám se daří lépe z hlediska zisku, obratu i růstu.

Kvalitní reporting je pro business nezbytný jako vzduch pro plíce.

Komponenty Business Intelligence

Business Intelligence (BI) je složitý ekosystém, který zahrnuje několik klíčových komponent. Tyto komponenty společně pracují na sběru, zpracování a analýze dat, aby poskytly firmám cenné informace pro jejich rozhodování. Pojďme se podívat na hlavní prvky, které tvoří BI.

Datové sklady
Datový sklad je centrální úložiště, kde jsou shromažďována data z různých zdrojů. Tato data jsou transformována a ukládána tak, aby byla snadno dostupná pro analytické účely. Datové sklady hrají klíčovou roli v BI, protože umožňují firmám integrovat data z různých systémů a vytvářet jednotný pohled na informace.
Proces ETL (Extract, Transform, Load)

 • Extract (Extrahování): Data jsou sbírána z různých zdrojů, jako jsou databáze, soubory nebo externí systémy.
 • Transform (Transformace): Data jsou převedena do požadovaného formátu, očištěna od chyb a obohacena o další informace.
 • Load (Nahrávání): Připravená data jsou nahrána do datového skladu, kde jsou připravena k analýze.

Data mining je proces objevování vzorců a vztahů v rozsáhlých datových souborech pomocí pokročilých algoritmů a technik. Tento proces umožňuje firmám získat hlubší vhled do jejich dat a odhalit skryté souvislosti, které by jinak zůstaly nepovšimnuty.

Základní techniky a metody

Mezi základní techniky data miningu patří:

 • Klasifikace: Rozdělení dat do předem definovaných kategorií.
 • Clustering (Klastrování): Seskupení podobných datových bodů do skupin (klastrů).
 • Asociační pravidla: Identifikace vztahů mezi různými položkami v datových sadách.

Příklady využití

 • Marketing: Segmentace zákazníků na základě jejich nákupního chování.
 • Finanční služby: Detekce podvodů na základě neobvyklých transakcí.
 • Zdravotnictví: Analýza pacientských dat k předpovídání výskytu nemocí.

Analytické nástroje

Analytické nástroje jsou nezbytnou součástí BI, protože umožňují uživatelům vizualizovat data a získat z nich užitečné informace. Mezi nejčastěji používané nástroje patří OLAP a nástroje pro vizualizaci dat.

OLAP (Online Analytical Processing)
OLAP je technologie, která umožňuje rychlou analýzu multidimenzionálních datových sad. Uživatelé mohou snadno provádět komplexní dotazy a analýzy, aniž by potřebovali hluboké technické znalosti. OLAP kostky, které strukturovaně ukládají data, umožňují dynamické a interaktivní zpracování dat.
Data Visualization Tools (Nástroje pro vizualizaci dat)
Nástroje pro vizualizaci dat, jako jsou Tableau, Power BI nebo QlikView, umožňují uživatelům snadno vytvářet interaktivní grafy, dashboardy a reporty. Tyto vizuální reprezentace dat pomáhají rychle pochopit komplexní informace a usnadňují rozhodování. V následující části článku se podíváme na to, jak implementovat BI v organizaci, jaké překážky mohou nastat a jak je překonat.

Další porada, kde jste řešili, jaké číslo je správné a ne jak ho zlepšit? Příště to může být jinak.

Datio BI propojí výrobní a finanční data. Zautomatizuje, zefektivní a zrychlí všechny reporty. Dá vám do kontextu všechna fakta a ukáže jednu pravdu napříč firmou.

Jan Soukup, CEO

Máme se vám ozvat? Dejte mi vědět přes Calendly.
Ceo Akce

Implementace BI v organizaci

Implementace Business Intelligence (BI) v organizaci je komplexní proces, který vyžaduje pečlivé plánování a strategii. Úspěšná implementace může přinést značné výhody, ale je třeba být připraven na různé překážky a výzvy. Pojďme se podívat na klíčové kroky a faktory, které je třeba zvážit při zavádění BI. Kroky k úspěšné implementaci

Plánování a strategie

 • Definovat cíle a očekávání: Ujasněte si, jaké výsledky chcete dosáhnout a jaké otázky potřebujete zodpovědět.
 • Identifikovat klíčové zainteresované strany: Zapojte management, IT oddělení a koncové uživatele, aby bylo zajištěno, že potřeby všech skupin budou zohledněny.
 • Vytvořit roadmapu projektu: Stanovte milníky a časový plán pro jednotlivé fáze implementace.

Výběr správného softwaru a nástrojů

 • Kompatibilita: Ujistěte se, že vybraný software je kompatibilní s vašimi stávajícími systémy a datovými zdroji.
 • Funkcionalita: Zhodnoťte, jaké funkce a nástroje jsou pro vaši organizaci nejdůležitější, a vyberte software, který tyto požadavky splňuje.
 • Uživatelská přívětivost: Nástroje by měly být snadno použitelné, aby je mohli efektivně využívat i uživatelé bez technických znalostí.

Překážky a výzvy
Technologické překážky

 • Integrace dat: Sjednocení dat z různých zdrojů může být složité a časově náročné.
 • Kvalita dat: Zajištění správnosti a úplnosti dat je zásadní pro přesnost analýz.
 • Bezpečnost dat: Ochrana citlivých informací a zajištění souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Organizační překážky

 • Odpory ke změnám: Zavádění nových technologií a procesů může narazit na odpor zaměstnanců, kteří jsou zvyklí na staré způsoby práce.
 • Školení a vzdělávání: Je důležité zajistit, aby zaměstnanci měli dostatečné znalosti a dovednosti k efektivnímu využívání BI nástrojů.
 • Komunikace a spolupráce: Efektivní komunikace mezi různými odděleními a úrovněmi organizace je klíčová pro úspěšnou implementaci.

Výhody a přínosy BI

Implementace Business Intelligence (BI) může firmám přinést řadu výhod, které jim umožní lépe pochopit a řídit jejich podnikání. Díky BI mohou organizace získat hlubší vhled do svých dat a využít je k informovanějšímu rozhodování. Pojďme se podívat na hlavní přínosy, které BI může nabídnout.

Zlepšení rozhodovacích procesů
Jednou z nejvýznamnějších výhod BI je zlepšení rozhodovacích procesů. Díky přístupu k přesným a aktuálním datům mohou manažeři a další rozhodovací pracovníci dělat informovaná rozhodnutí rychleji a efektivněji. Namísto spoléhání se na intuici nebo odhady mohou využívat reálná data a analýzy, které poskytují jasný obraz o stavu podnikání.

 • Rychlá a přesná analýza dat: BI nástroje umožňují rychle analyzovat velké objemy dat a poskytovat užitečné insights v reálném čase.
 • Prediktivní analýzy: Díky pokročilým analytickým technikám mohou firmy předpovídat budoucí trendy a chování zákazníků, což jim umožňuje lépe plánovat a přizpůsobovat své strategie.

Zvýšení efektivity a produktivity
BI nástroje mohou výrazně zvýšit efektivitu a produktivitu ve firmě tím, že automatizují rutinní úkoly a umožňují zaměstnancům soustředit se na důležitější činnosti.

 • Automatizace reportů: BI systémy umožňují automatické generování reportů, což šetří čas a eliminuje riziko lidských chyb.
 • Lepší řízení zdrojů: Analýzy dat mohou odhalit neefektivní procesy a oblasti, kde lze optimalizovat využití zdrojů.

Lepší pochopení zákazníků a trhu
Díky BI mohou firmy lépe porozumět svým zákazníkům a trhu, na kterém působí. To jim umožňuje lépe přizpůsobit své produkty a služby potřebám zákazníků a reagovat na změny na trhu.

 • Segmentace zákazníků: BI nástroje umožňují detailní segmentaci zákazníků na základě různých kritérií, jako jsou nákupní zvyklosti, demografické údaje a preference.
 • Analýza konkurence: Firmy mohou sledovat a analyzovat aktivity svých konkurentů a přizpůsobit své strategie tak, aby zůstaly konkurenceschopné.

Snižování nákladů
Implementace BI může firmám pomoci identifikovat a eliminovat zbytečné náklady, což vede k vyšší ziskovosti.

 • Optimalizace provozních nákladů: Analýza dat může odhalit oblasti, kde dochází k plýtvání nebo nadbytečným výdajům, a navrhnout způsoby, jak tyto náklady snížit.
 • Efektivní zásobování: BI nástroje mohou pomoci optimalizovat řízení zásob a snížit náklady spojené s nadměrnými nebo nedostatečnými zásobami.

Business intelligence (BI) je v současné době jednou z nejvíce respektovaných oblastí podnikové informatiky. Může za to její schopnost efektivně podporovat řídicí, analytické, plánovací a rozhodovací činnosti manažerů a specialistů. Stává se tak klíčovým faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost firem na trhu. Tento fakt potvrzují i četné výsledky globálních průzkumů provedených renomovanými analytickými společnostmi.

Trendy a budoucnost Business Intelligence

Svět Business Intelligence (BI) se neustále vyvíjí a přináší nové trendy a technologie, které mohou výrazně ovlivnit způsob, jakým firmy využívají data k rozhodování. V této části se podíváme na některé z nejvýznamnějších trendů, které formují budoucnost BI.

Umělá inteligence a strojové učení v BI

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) jsou jedny z nejvýznamnějších technologických pokroků, které mění oblast BI. Tyto technologie umožňují automatizaci a zlepšení analytických procesů, což přináší mnoho výhod.

 • Pokročilá analytika: AI a ML umožňují provádět komplexní analýzy dat a odhalovat vzory, které by lidské oko mohlo přehlédnout. Například mohou předpovídat chování zákazníků na základě jejich minulých interakcí a preferencí.
 • Automatizace rozhodování: Díky AI mohou být některá rozhodnutí automatizována, což zvyšuje efektivitu a rychlost reakce na změny v obchodním prostředí.

Mobilní BI

Mobilní BI umožňuje uživatelům přístup k analytickým nástrojům a datům kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím jejich mobilních zařízení. Tento trend je důležitý pro moderní pracovní prostředí, které klade důraz na flexibilitu a rychlost.

 • Přístup k datům na cestách: Manažeři a další rozhodovací pracovníci mohou mít přístup k důležitým informacím a analytikám i mimo kancelář, což jim umožňuje reagovat na změny v reálném čase.
 • Vylepšená spolupráce: Mobilní BI podporuje spolupráci mezi týmy a odděleními, protože data jsou snadno dostupná všem zúčastněným stranám.

Self-service BI

Self-service BI je trend, který umožňuje uživatelům bez technických znalostí samostatně vytvářet a upravovat reporty a analýzy. To snižuje závislost na IT oddělení a zvyšuje agilitu firmy.

 • Uživatelská přívětivost: Moderní BI nástroje nabízejí intuitivní rozhraní, které usnadňuje tvorbu reportů a analýz i pro netechnické uživatele.
 • Rychlé rozhodování: Díky self-service BI mohou uživatelé rychle získávat potřebné informace a přijímat informovaná rozhodnutí bez nutnosti čekat na podporu IT.

Predictive analytics

Predictive analytics, neboli prediktivní analýzy, využívají historická data a algoritmy strojového učení k předpovídání budoucích událostí a trendů. Tento trend má velký potenciál pro zlepšení rozhodovacích procesů a strategického plánování.

 • IoT a BI: Internet věcí umožňuje sbírat data z různých zařízení a senzorů, což poskytuje firmám nové zdroje informací pro analýzu.
 • Blockchain a BI: Technologie blockchain může zlepšit transparentnost a bezpečnost datových transakcí, což je důležité pro přesnost a důvěryhodnost analytik.

Příklady budoucích trendů v BI

 • Rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR): Tyto technologie mohou být integrovány s BI nástroji pro interaktivní a vizuálně bohaté prezentace dat.
 • Nativní jazykové zpracování (NLP): NLP umožňuje uživatelům komunikovat s BI nástroji prostřednictvím přirozeného jazyka, což zjednodušuje vyhledávání a analýzu dat.

Budoucnost Business Intelligence slibuje mnoho vzrušujících inovací, které mohou ještě více zlepšit schopnost firem využívat data k informovanému rozhodování. V další části článku se zaměříme na praktické aplikace BI v různých odvětvích a konkrétní příklady, jak mohou firmy tyto technologie využívat.

Praktické aplikace BI

Business Intelligence (BI) není pouze teoretickým konceptem, ale má široké praktické uplatnění napříč různými odvětvími. Firmy využívají BI k optimalizaci svých procesů, zlepšení zákaznických služeb a získání konkurenční výhody. Pojďme se podívat na konkrétní příklady, jak BI může být aplikováno v různých průmyslových odvětvích.

BI v různých odvětvích

Finance V oblasti financí je BI klíčovým nástrojem pro zlepšení řízení rizik, plánování a analýzu investic. Finanční instituce využívají BI k monitorování finanční výkonnosti, analýze trhu a predikci budoucích trendů.

 • Řízení rizik: BI nástroje pomáhají bankám a pojišťovnám identifikovat a řídit rizika tím, že analyzují historická data a předpovídají možné scénáře.
 • Plánování a rozpočet: Díky BI mohou finanční manažeři vytvářet přesné rozpočty a finanční plány, které zohledňují aktuální a historické údaje.

Zdravotnictví Zdravotnická zařízení využívají BI k analýze pacientských dat, zlepšení kvality péče a optimalizaci provozních procesů.

 • Zlepšení kvality péče: BI nástroje umožňují sledovat a analyzovat výsledky léčby, což pomáhá zdravotnickým zařízením identifikovat oblasti pro zlepšení.
 • Optimalizace provozu: Nemocnice mohou pomocí BI optimalizovat rozvrh personálu, řídit zásoby léků a lékařských materiálů a zlepšovat efektivitu provozu.

Maloobchod V maloobchodu je BI neocenitelným nástrojem pro analýzu prodejních dat, sledování zákaznických preferencí a optimalizaci zásob.

 • Analýza prodejů: Maloobchodníci mohou sledovat prodejní výkonnost jednotlivých produktů, identifikovat bestsellery a přizpůsobovat své strategie podle aktuálních trendů.
 • Segmentace zákazníků: Díky BI mohou obchodníci segmentovat své zákazníky na základě jejich nákupního chování a vytvářet cílené marketingové kampaně.

Výroba Výrobní firmy využívají BI k monitorování výrobních procesů, optimalizaci výroby a zlepšování kvality produktů.

 • Monitorování výrobních procesů: BI nástroje umožňují sledovat výkonnost strojů, identifikovat úzká místa ve výrobě a předcházet poruchám.
 • Zlepšování kvality: Analýza výrobních dat pomáhá identifikovat příčiny defektů a navrhovat opatření k jejich odstranění.

Logistika a doprava V logistice a dopravě je BI klíčovým nástrojem pro optimalizaci tras, řízení zásob a zlepšení zákaznických služeb.

 • Optimalizace tras: BI nástroje umožňují analyzovat dopravní data a optimalizovat trasy, což vede ke snížení nákladů a zkrácení dodacích lhůt.
 • Řízení zásob: Díky BI mohou logistické firmy efektivně řídit zásoby a předcházet nedostatkům nebo přebytkům.

Chcte vědět, jaký přehled o svých datech má díky Datio BI společnost Mondi, celosvětový lídr v oblasti obalů a papíru?

Kontaktujte mě a zetejte se na to, co Vás zajímá.

lenka.gregorova@datiosoftware.cz
Ceo Akce